การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference

วันที่ 13 มกราคม 2564 นายไพโรจน์ วิเศษ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1/2564 ผ่านระบบ Video Conference เพื่อชี้แจงข้อราชการ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปรับวิถีชีวิตและการทำงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3