การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่องห้องสมุดปัจจุบัน และบรรณารักษ์ในอนาคต
(Library Today and Librarian Tomorrow)
และประชุมใหญ่สามัญประจำปี พุทธศักราช 2563 สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์
วันที่ 25 - 26 มีนาคม 2564
ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ สุขุมวิท 11 กรุงเทพมหานคร