การเปลี่ยนสถานพยาบาลประจำปี 2564

สำนักงานประกันสังคมจังหวัดลำปาง ขอส่งแบบสปส. 9-02 คำชี้แจงการเปลี่ยนสถานพยาบาลในโครงการประกันสังคม และรายชื่อสถานพยาบาลประกันสังคม หายผู้ประกันตนรายใด ไม่ประสงค์เปลี่ยนสถานพยาบาล สามารถใช้สิทธิิรับบริการทางการแพทย์จากสถานพยาบาลตามสิทธิเดิมได้จนสิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตน โดยไม่ต้องยื่นแบบ สปส.9 -02 อีกแต่อย่างใด และกรณีสิ้นสภาพจากความเป็นผู้ประกันตนสามารถใช้สิทธิต่อไปได้อีก 6 เดือนนับแต่วันที่สิ้นสภาพ

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/11/scan0003.pdf” download=”all” viewer=”google”]