โรงเรียนอนุบาลวังเหนือ เป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ตำบลวังเหนือ ได้รับคัดเลือกเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการพัฒนาครูและโรงเรียน เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง รุ่นที่ 2 ปี 2563 โดยมูลนิธิเพื่อทักษะแห่งอนาคต : TSQP 2 บริหารโดย นายมนตรี ธิแก้ว ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวังเหนือ