ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบวัดระดับความสามารถในการใช้ภาษาไทย (Thai Competency Test)
สำหรับชาวต่างประเทศ ปีพุทธศักราช 2563

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0001-5.pdf” download=”all” viewer=”google”]