ประชาสัมพันธ์ การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจำปีงบประมาณ 2564


สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง ขอประชาสัมพันธ์ การขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมประจำปีงบประมาณ  2564  ผู้ที่มีความประสงค์ขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนดังกล่าว  โดยสามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย  ได้ที่  http://www.lampang.m-society.go.th/?page_id=1501  และยื่นเสนอโครงการไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลำปาง  ศาลากลางจังหวัดลำปาง  อำเภอเมืองลำปาง  จังหวัดลำปาง  ภายในวันที่  20  พฤศจิกายน  2563

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0006.pdf” download=”all” viewer=”google”]