ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรฯ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยศิลปกร ได้จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร จำนวน 5 หลักสูตร

1. หลักสูตร “แนวทางในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องและเป็นธรรมกับคู่สัญญา ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 3

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0001-4.pdf” download=”all” viewer=”google”]

2. หลักสูตร “ข้อควรระวังในการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารพัสดุ เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ และตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง” รุ่งที่ 1 – รุ่นที่ 4

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0002-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]

3. หลักสูตร “เทคนิคและแนวทางปฏิบัติการกำหนดและเปิดเผยราคากลางพัสดุและราคากลางงานก่อสร้างตามระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0003-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]

4. หลักสูตร “ความเข้าใจประเด็นปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและแนวทางปฏิบัติการพิจารณาเรื่องอุทธรณ์และข้อร้องเรียน” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 5

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0004-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]

5. หลักสูตร “ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการเงินการคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่ 1 – รุ่นที่ 6

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/12/scan0005-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]