เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านแรงงาน และเศรษฐกิจการแรงงานในเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ (NLRC)

ผู้สนใจเข้าร่วมเผยแพร่และสืบค้นข้อมูลผ่านเว็บไซต์ศูนย์วิจัยแรงงานแห่งชาติ http://nlrc.mol.go.th/ ทั้งนี้ สามารถเข้าชมเผยแพร่ผลงาน และดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานตาม QR Code