เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร
การเพิ่มพูนความรู้สำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุผู้เริ่มปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและการศึกษาขั้นตอนประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงาน
ระบบ e-GP รุ่นที่1-รุ่นที่4

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/10/scan0001-3.pdf” download=”all” viewer=”google”]