เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร
“การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏับัติงานการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแนวทางการเปิดเผยราคากลางและการบริหารสัญญา”
รุ่นที่1-รุ่นที่4

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/10/scan0004-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]