เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร
“การจัดทำ TOR ที่ดีและถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560”
รุ่นที่1-รุ่นที่3

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/10/scan0003-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]