เชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร
“การพัฒนาทักษะการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลารกภาครัฐ”
รุ่นที่1-รุ่นที่5

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/10/scan0002-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]