18/09/2020 By pakpinya jomwinyan 0

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประกาศรับสมัครศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงครามประกาศรับสมัครศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม ประกาศรับสมัครศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี 2563 โดยเปิดรับการเสนอประวัติและผลงานผ่านทางเว็บไซต์งานบริการนักศึกษาและศิษย์เก่ากองพัฒนานักศึกษา http://sas.psru.ac.th/ ระหว่างวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/10/scan0001-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]