การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13

ก.พ.ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) รุ่นที่ 13 ระหว่างวันที่ 1 -22 ธันวาคม 2563 สำหรับผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับสูงที่จัดโคยส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นที่สำนักงาน ก.พ. กำหนดเงื่อนไขให้ผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าวต้องเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มเติมจากสำนักงาน ก.พ. ตามรายละเอียดดังแนบ โดยสามารถกรอบใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ สำนักงาน ก.พ.https://register.ocsc.go.th/registration/ses13

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/10/scan0003.pdf” download=”all” viewer=”google”]