10/08/2020 By pakpinya jomwinyan 0

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3