สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ (พว.) ประชาสัมพันธ์ E-Book สำหรับผู้เรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้ที่http://www.iadth.com/