การประชุมประจำเดือนผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต ๓ ครั้งที่ 4/2563 ในวันพุธ ที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 08 : 30 - 12 : 00 น.