ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

1. หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่1 – รุ่นที่4
[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/06/scan0001-3.pdf” download=”all” viewer=”google”]
2. หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง” รุ่นที่1 – รุ่นที่2
[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/06/scan0002-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]
3. หลักสูตร “การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานสำหรับระบบ e-GP” รุ่นที่1 – รุ่นที่3
[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/06/scan0003-2.pdf” download=”all” viewer=”google”]
4. หลักสูตร “วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ” รุ่นที่1 – รุ่นที่4
[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/06/scan0004-1.pdf” download=”all” viewer=”google”]
5. หลักสูตร “แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานขอรัฐว่าด้วยกฎหมายฮั้วประมูลงานราชการ(ปปช) และจุดเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แนวทางการแก้ไขกับข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นเดิน พร้อมกรณีศึกษา” รุ่นที่1 – รุ่นที่4
[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/06/scan0005.pdf” download=”all” viewer=”google”]
6. หลักสูตร “เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาการทักท้วงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่1 – รุ่นที่3
[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/06/scan0006.pdf” download=”all” viewer=”google”]
7. หลักสูตร “แนวทางการจัดทำรายงานผลการพิจารณาและเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่1 – รุ่นที่4
[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/06/scan0007.pdf” download=”all” viewer=”google”]
8. หลักสูตร “เจาะลึกข้อควรระวังในการทำ TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญกาการอุทธรณ์หรือร้องเรียนและแนวทางการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสอนทางเทคนิค และBOQ ของผู้ยื่นข้อเสนอ” รุ่นที่1 – รุ่นที่3
[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/06/scan0008.pdf” download=”all” viewer=”google”]