ขอเชิญเข้าร่วมอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร

1. หลักสูตร “เทคนิคกระบวนการปฏิบัติงานการเบิกจ่ายเงินจากคลังสำหรับบุคลากรภาครัฐ” รุ่นที่1 – รุ่นที่4
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

2. หลักสูตร “แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 และหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของกรมบัญชีกลาง” รุ่นที่1 – รุ่นที่2
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

3. หลักสูตร “การปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่พัสดุมือใหม่หน่วยงานภาครัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังฯ 2560 และศึกษาประเด็นปัญหาในการปฏิบัติงานสำหรับระบบ e-GP” รุ่นที่1 – รุ่นที่3
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

4. หลักสูตร “วินัยการเงินการคลังและการบัญชีภาครัฐ” รุ่นที่1 – รุ่นที่4
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

5. หลักสูตร “แนวทางการป้องกันความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานขอรัฐว่าด้วยกฎหมายฮั้วประมูลงานราชการ(ปปช) และจุดเสี่ยงในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แนวทางการแก้ไขกับข้อสังเกตของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นเดิน พร้อมกรณีศึกษา” รุ่นที่1 – รุ่นที่4
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

6. หลักสูตร “เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการจัดทำร่างขอบเขตงาน(TOR) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการที่ดีเพื่อป้องกันปัญหาการทักท้วงจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560” รุ่นที่1 – รุ่นที่3
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

7. หลักสูตร “แนวทางการจัดทำรายงานผลการพิจารณาและเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ” รุ่นที่1 – รุ่นที่4
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download

8. หลักสูตร “เจาะลึกข้อควรระวังในการทำ TOR เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญกาการอุทธรณ์หรือร้องเรียนและแนวทางการตรวจเอกสาร การพิจารณาคุณสมบัติ ข้อเสอนทางเทคนิค และBOQ ของผู้ยื่นข้อเสนอ” รุ่นที่1 – รุ่นที่3
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download