ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล

ในวันที่ 14 - 15 พฤษภาคม 2563 นายสมเกียรติ ปงจันตา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID 19) สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 โดยมีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3 ข้าราชการ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3