แบบสำรวจความต้องการ กล่องทีวีดิจิตอล เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาทางไกล
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ระดับโรงเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน