ประชาสัมพันธ์ UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education  ประจำปี  256

ประชาสัมพันธ์ UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education  ประจำปี  2563 
ให้ผู้สนใจทราบ  และสามารถศึกษารายละเอียดและขั้นตอนการสมัครได้ที่เว็บไซต์  http://on.unesco.org/gweprize  และตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  พร้อมทั้งเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  จำนวน  1 ราย  ไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ภายในวันที่  15  พฤษภาคม  2563  เพื่อดำเนินการต่อไป

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/05/scan0009.pdf” download=”all” viewer=”google”]