เผยแพร่ผลงาน
นางวรี  สุขรักษา
ตำแหน่ง นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่ อ.43 
หน่วยตรวจสอบภายใน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง  เขต 3