บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/04/รายงานการโอนเงินอุดหนุน-ภ.1-ปี63-และ-เงินอุดหนุนนักเรียนพักนอน-ถ.2-ปี-62-วันที่-27-มีนาคม-2563.xls” download=”all” viewer=”microsoft”]