บัญชีจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 แผนยุทธศาสตร์สร้างความเสมอภาคทางการศึกษาโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน