โครงการค่ายอบรม “ครูสอนอ่านออกเขียนได้ทุ่งสักอาศรม รุ่น 1”