ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “การส่งเสริมการอ่านให้กับเด็กปฐมวัย รุ่นที่2”