แนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2563

ปฎิทินเลื่อนเงินเดือน 1 เมษายน 2563

กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ

กฎ ก.พ. ว่าด้วยการเลื่อนเงินเดือน 2552

การเลื่อน พนง.ราชการ

การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ

คู่มือการดำเนินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนฯ

ตัวอย่างแบบประเมินพนักงานราชการ2555

บัญชีค่าจ้างของลูกจ้าง ตั้งแต่ 1ธันวา57

บัญชีเสนอผลการพิจารณา

แบบประเมิน พนง.ราชการ

แบบประเมินฯ สายการสอน

แบบประเมินฯ สายผู้บริหาร

แบบประเมินลูกจ้างประจำ

ประกาศ เงินเดือน พนง.ราชการ

ประกาศ สพฐ.เรื่องแนวปฏิบัติเลื่อนเงินเดือนฯ

ร่างบันทึกข้อตกลง(สายงานการสอน)

ร่างบันทึกข้อตกลง(สายงานบริหารสถานศึกษา)

รายงานผลการปฏิบัติงานผอ.สถานศึกษา

ว3 ปี2556

ว8 ปี2558

ว1422 ลว28กุมภาพันธ์62

หนังสือ ก.ค.ศ. ว20 ลว30 ตุลาคม61

หนังสือ ก.ค.ศ. ว9 2562

หนังสือ ก.ค.ศ. ว6 2562

หนังสือ ก.ค.ศ. ว7 2562

หนังสือ ก.ค.ศ. ว5 2562

หนังสือ ว20 ลว30ต.ค.61เอกสารแนบที่1

หนังสือ ว20 ลว30ต.ค.61เอกสารแนบที่2

หนังสือ สพฐ. เรื่องการลาและการมาทำงานสาย

หนังสือ สพฐ. ว627