สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประกาศการเสนอโครงการเพื่อนขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัมนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning ommunity : PLC) ประจำปี 2563

[embeddoc url=”https://lpg3.go.th/wp-content/uploads/2020/03/scan0001-3.pdf” download=”all” viewer=”google”]

ราายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th/