สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาประกาศการเสนอโครงการเพื่อนขอรับการสนับสนุนการจัดกิจกรรมพัมนาวิชาชีพแบบชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning ommunity : PLC) ประจำปี 2563

ราายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ksp.or.th/