ศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยาจัดกิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562

            นายเสวก จัดสวย ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรวมโรงเรียนไผ่งามวิทยา ได้มอบประกาศนียบัตร กิจกรรมบัณฑิตน้อยและวันแห่งความสำเร็จ และปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 13 มีนาคม 2563