แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3