หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

กฎ ก.ค.ศ. การเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการฯ ปี2561

การเตรียมความพร้อมการประเมินครูผู้ช่วย

เกณฑ์การคัดเลือก ผอ.สพท. ปี 2563

เกณฑ์การคัดเลือกรองผอ.สพท ปี 2563

เกณฑ์การเปลี่ยนตำแหน่ง ว 30 ปี 60

แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูสายงานการสอน

ประกาศ38ค(2) ลป.3

แนวปฏิบัติในการบริหารวงเงินเพื่อเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาฯ ก่อนแต่งต้ังรองผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาฯ ก่อนแต่งต้ังรองผู้บริหารสถานศึกษา, ผู้บริหารสถานศึกษา

หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาครูสายงานการสอน