สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3