รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3