รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3