รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3

รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

ความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแนวแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ