มาตรฐานที่ 3 ผลการบริหารและการจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มีผลงานที่แสดงความสำเร็จ และเป็นแบบอย่างได้ (งานส่งเสริม ยกย่อง และเชิดชูเกียรติ)

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการประเมินผลตัวบ่งชี้VDOไฟล์แบบรายงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1ประเด็นการพิจารณา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีผลงานที่แสดงความสำเร็จและเป็นแบบอย่างได้สำหรับประเด็นนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาควรคัดเลือกผลงานที่มีความเป็นอัตลักษณ์ ความโดดเด่น เกิดความสำเร็จ
การใช้เทคนิควิธีการ โมเดลที่สามารถบอกถึงความมีประสิทธิภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาได้
โดยการรายงานผลให้เรียงลำดับจากผลงานที่มีความโดดเด่นจากมากไปน้อย
จำนวน 5 ผลงาน (สตผ. จะพิจารณาโดยการติดตามเชิงประจักษ์ด้วย)
VDODownload

ตัวบ่งชี้ที่ 2 สถานศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาปฐมวัยและการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา

ตัวบ่งชี้ประเด็นการประเมินผลตัวบ่งชี้VDOไฟล์แบบรายงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2ประเด็นการพิจารณา สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ได้รับการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับดูแล และติดตามตรวจสอบคุณภาพ
การศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด และมีผลการประเมินคุณภาพ
ภายนอกจากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) ตามเกณฑ์ที่กำหนด
VDODownload

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : ผู้เรียนทุกระดับการศึกษามีคุณภาพตามหลักสูตร

ตัวบ่งชี้ประเด็นการประเมินผลตัวบ่งชี้VDOไฟล์แบบรายงาน
ตัวบ่งชี้ที่34 ผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 รายงานในรอบที่ 1VDODownload

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : ประชากรวัยเรียนได้รับสิทธิและโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานเท่าเทียมกัน ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือมีความรู้ทักษะพื้นฐาน ในการประกอบอาชีพ

ตัวบ่งชี้ประเด็นการประเมินผลตัวบ่งชี้VDOไฟล์แบบรายงาน
ตัวบ่งชี้ที่44 ผู้เรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีความต้องการพิเศษได้รับการดูแลช่วยเหลือ รายงานในรอบที่ 1VDODownload

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีผลงานเชิงประจักษ์ตามเกณฑ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติ

ตัวบ่งชี้ประเด็นการประเมินผลตัวบ่งชี้VDO ไฟล์แบบรายงาน
ตัวบ่งชี้ที่5ประเด็นการพิจารณา ผลงานดีเด่นที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษา
เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลในระดับชาติขึ้นไป โดยต้องเป็นรางวัลชนะเลิศที่ ก.ค.ศ.
ให้การรับรองตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ. กำหนด หรือรางวัลเทียบเคียงและเป็นรางวัลในปีการศึกษาปัจจุบัน
VDODownload

ตัวบ่งชี้ที่ 6 : ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจในการบริหาร และการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการ

ตัวบ่งชี้ประเด็นการประเมินผลตัวบ่งชี้VDOไฟล์แบบรายงาน
ตัวบ่งชี้ที่6ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการบริหารและการจัดการศึกษา รวมทั้งการให้บริการของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตามกระบวนการบริหารงานของกลุ่มในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาโดยใช้แบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นที่มีต่อการให้บริการครอบคลุมทุกภารกิจของกลุ่ม/หน่วยVDODownload