มาตรฐานที่ 2 การบริหารและการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การบริหารงานด้านวิชาการ

ตัวบ่งชี้ประเด็นการประเมินผลตัวบ่งชี้VDOไฟล์แบบรายงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 16 พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน กำกับ ดูแล ติดตามและตรวจสอบคุณภาพการศึกษา ตามระบบการประกันคุณภาพการศึกษาVDODownload

ตัวบ่งชี้ที่ 2 การบริหารงานด้านงบประมาณ

ตัวบ่งชี้ประเด็นการประเมินผลตัวบ่งชี้VDOไฟล์แบบรายงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 21 การวางแผนการใช้งบประมาณอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบาย ปัญหาและความต้องการVDODownload

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การบริหารงานด้านการบริหารงานบุคคล

ตัวบ่งชี้ประเด็นการประเมินผลตัวบ่งชี้VDOไฟล์แบบรายงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 3 3 การพัฒนาส่งเสริม ยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา สู่ความเป็นมืออาชีพสอดคล้องกับปัญหาความต้องการจำเป็นและส่งเสริมความก้าวหน้าในวิชาชีพของครูและบุคลากรทางการศึกษาVDODownload

ตัวบ่งชี้ที่ 4 : การบริหารงานด้านการบริหารทั่วไป

ตัวบ่งชี้ประเด็นการประเมินผลตัวบ่งชี้VDOไฟล์แบบรายงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 41 การพัฒนาระบบและเครือข่ายข้อมูลสารสนเทศVDODownload

ตัวบ่งชี้ที่ 5 : การติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการประเมินผลตัวบ่งชี้VDOไฟล์แบบรายงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 5 การจัดระบบติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการจัดการศึกษาภารกิจหลัก 4 ด้าน และการนำนโยบายสู่การปฏิบัติVDODownload