มาตรฐานที่ 1 การบริหารจัดการองค์การสู่ความเป็นเลิศ

ตัวบ่งชี้ที่ 1 : การบริหารจัดการที่ดี

ตัวบ่งชี้ประเด็นการประเมินผลตัวบ่งชี้VDOไฟล์แบบรายงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 1 1 ภาวะผู้นำของผู้บริหารในการนำองค์การไปสู่เป้าหมายVDODownload
ตัวบ่งชี้ที่ 12 การใช้ข้อมูลสารสนเทศในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา VDODownload
ตัวบ่งชี้ที่ 13 การใช้แผนเป็นเครื่องมือในการบริหารและการจัดการศึกษาVDODownload
ตัวบ่งชี้ที่ 1 4 การสร้างหรือประยุกต์ใช้นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ ในการบริหารและการจัดการศึกษาVDODownload
ตัวบ่งชี้ที่ 1 5 การสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ภายในและภายนอกสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาVDODownload
6 การนำผลการดำเนินงาน มาพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาVDODownload

ตัวบ่งชี้ที่ 2 : การพัฒนาสู่องค์การแห่งการเรียนรู้

ตัวบ่งชี้ ประเด็นการประเมินผลตัวบ่งชี้VDOไฟล์แบบรายงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 2 2 การส่งเสริมให้เกิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) และการสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (Professional Learning Community : PLC) VDODownload

ตัวบ่งชี้ที่ 3 : การกระจายอำนาจและการส่งเสริมการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม

ตัวบ่งชี้ประเด็นการประเมินผลตัวบ่งชี้VDOไฟล์แบบรายงาน
ตัวบ่งชี้ที่ 33 การส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของบุคคล ครอบครัว เอกชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรวิชาชีพ สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่นVDODownload