ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3