เบอร์โทรศัพท์ สพป.ลำปาง เขต 3

เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร

 1. นายสมเกียรติ  ปงจันตา  ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3         081 289 1811
 2. นายชนินทร์  บุญมี        รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3     089 558 9254
 3. นายพิชัย  สดเอี่ยม        รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3     088 260 8463
 4. นายสมบัติ  สิริวงศ์เครือ   รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3     093 137 0318 

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มอำนวยการ 054 271 214 ต่อ 1100

 1. นางโชติกา  ใจเฉียบ      รักษาการผอ.กลุ่มอำนวยการ     081 950 3656
 2. นางไพลิน  ศิลปชัย       085 449 6145

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 054 271 214 ต่อ 1200

 1. นางอัมพวัน  ปิวศิลป์ศักดิ์     ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์  083 565 3435
 2. นางรุ่งทิพย์  จิณาจันทร์       081 884 4110
 3. นางภรณ์ทิพย์  พุ่มน้อย       083 582 4281
 4. นางเบญจวรรณ  ปันดี        081 746 8367
 5. นางสาวศศิภา  บุญเรือง      084 378 1522

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มส่งเสริมการศึกษา 054 271 214 ต่อ 1300

 1. นางขวัญใจ  ชะเอม     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา  093 221 3064
 2. นางวราภรณ์  พานธงรักษ์     098 782 6440
 3. นางสาวเกศสุดา  ศรีใจ         089 854 0888
 4. นางสาวพลอยชมพู  วงค์อินทร์ 081 746 8367
 5. นางสาววิมลวรรณ  เมืองจันทร์ 089 922 6149

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มบริหารงานบุคคล 054 271 214 ต่อ 1400

 1. นางสาวจริยา  ขัดแก้ว     ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล  081 783 6714
 2. นางธารทิพย์  ชัยมูลชื่น     089 955 2539
 3. นางอัมพร  มั่งมูล           089 582 4159
 4. นางสาวนุชจิรา  ผ่านภพ    097 952 5647
 5. นางสาวบุญทิวา  บุญเพ็ง   092 183 5242

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 054 271 214 ต่อ 1500

 1. นางกนิษฐา  สวยสด     ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล  081 952 3261
 2. นางสาวบูรณี  ภักดีณรงค์     084 545 9262

เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจสอบภายใน 054 271 214 ต่อ 1700

 1. นางวรี  สุขรักษา     ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  081 111 1202

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มนโยบายและแผน 054 271 214 ต่อ 1800

 1. นายธีรศักดิ์  สืบสุติน     ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  062 261 5616
 2. นางสาวสุวาริณี  โยยานะ    085 695 1488
 3. นายนพดล  ด้วงธิวงศ์       082 694 5429