เบอร์โทรศัพท์ สพป.ลำปาง เขต 3

เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร

 1. นายไพโรจน์ วิเศษ          ผอ.สพป.ลำปาง เขต 3         Phone : 0831526529    E-mail : Pr_wi@hotmail.com
 2. นายชยพล ศรีประดิษฐ์  รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3  Phone : 0903199315    E-mail : somponsri2525@gmail.com
 3. นายพิเชษฐ์ วงค์สวัสดิ์   รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3  Phone : 0810304839  E-mail : susuki413@hotmail.com
 4. นายอภินันทิชัย แกระหัน รองผอ.สพป.ลำปาง เขต 3  Phone : 0853005344 E-mail : apinantichai_k@hotmail.com

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มอำนวยการ 054 271 214 ต่อ 1100

 1. นางสาวจริยา  ขัดแก้ว  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  โทร 081 783 6714
 2. นางโชติกา  ใจเฉียบ      โทร 081 950 3656
 3. นางไพลิน  ศิลปชัย       โทร 085 449 6145

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ 054 271 214 ต่อ 1200

 1. นางรุ่งทิพย์  จิณาจันทร์    ผอ.กลุ่มการเงินและสินทรัพย์ โทร 081 884 4110
 2. นางภรณ์ทิพย์  พุ่มน้อย    โทร 083 582 4281
 3. นางเบญจวรรณ  ปันดี      โทร 081 746 8367
 4. นางสาวศศิภา  บุญเรือง   โทร 084 378 1522
 5. นางขวัญใจ  ตุ้ย                 โทร 0833199158

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มส่งเสริมการศึกษา 054 271 214 ต่อ 1300

 1. นางขวัญใจ  ชะเอม     ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษา  โทร 093 221 3064
 2. นางวราภรณ์  พานธงรักษ์    โทร 098 782 6440
 3. นางสาวเกศสุดา  ศรีใจ          โทร 089 854 0888
 4. นางสาววิมลวรรณ  เมืองจันทร์ โทร 089 922 6149
 5. นางสาววันนิดา  เกาะหลาน   โทร 0821947318

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มบริหารงานบุคคล 054 271 214 ต่อ 1400

 1. นางธารทิพย์  ชัยมูลชื่น    ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล โทร 089 955 2539
 2. นางอัมพร  มั่งมูล               โทร 089 582 4159
 3. นางสาวนุชจิรา  ผ่านภพ    โทร 097 952 5647
 4. นางสาวบุญทิวา  บุญเพ็ง  โทร 092 183 5242
 5. นางวรางคณา  ยศตื้อ        โทร 0898509259
 6. นางสาวจีรนันท์  ถิ่นทิพย์   โทร 0849959439

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 054 271 214 ต่อ 1400

 1. นางอัมพร  มั่งมูล   ผอ.กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา  โทร 089 582 4159
 2. นางสาวอรอุมา  บุตรปินตา  โทร 0842915653

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล 054 271 214 ต่อ 1500

 1. นางสาวบูรณี  ภักดีณรงค์     ผอ. กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล โทร 084 545 9262
 2. นางสาวพรรณทิพา  ฟ้าร่วมปัญญา  โทร 0904693277

เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจสอบภายใน 054 271 214 ต่อ 1700

 1. นางวรี  สุขรักษา     ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน โทร 081 111 1202

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มนโยบายและแผน 054 271 214 ต่อ 1800

 1. นายธีรศักดิ์  สืบสุติน     ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  โทร 062 261 5616
 2. นางแสงดาว  ต่อสู้      โทร 0966972241
 3. นายพลภัทร  นวลนิ่ม  โทร 0655635616
 4. มัณฑณา  ปานพิมพ์   โทร 0844862570

เบอร์โทรศัพท์กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 054 271 214 ต่อ 1800

 1. นางสาวสุวาริณี  โยยานะ    ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โทร 085 695 1488
 2. นายนพดล  ด้วงธิวงศ์        โทร 082 694 5429