ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3