กิจกรรมปรับภูมิทัศน์บริเวณภายในรอบๆโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองนาว