การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3