การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3