การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3