การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต 3