กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนตำบลบ้านสา

0
โรงเรียน
รหัส Smis ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
52030013
โรงเรียนชุมชนบ้านสา


บ้านสาแจ้ห่ม
52030014
โรงเรียนบ้านแป้น


บ้านสาแจ้ห่ม
52030015
โรงเรียนบ้านสาแพะ

บ้านสาแจ้ห่ม