กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนพญาวัง

0
โรงเรียน

รหัส Smis ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
52030062
โรงเรียนบ้านแม่สุขในวังซ้าย
วังเหนือ
52030063
โรงเรียนบ้านป่าแขม
วังซ้าย
วังเหนือ
52030064
โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง
วังซ้าย
วังเหนือ
52030082โรงเรียนชุมชนบ้านใหม่วังเหนือวังเหนือ
52030083โรงเรียนบ้านทัพป่าเส้า
วังเหนือวังเหนือ