กลุ่มเครือข่ายโรงเรียนแม่สุก

0
โรงเรียน

รหัส Smis ชื่อโรงเรียนตำบลอำเภอ
52030029โรงเรียนผาช่อวิทยาแจ้ห่มแจ้ห่ม
52030030
โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี
แม่สุกแจ้ห่ม
52030031
โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง
แม่สุกแจ้ห่ม
52030032
โรงเรียนบ้านหนองกอก
แม่สุกแจ้ห่ม
52030033
โรงเรียนบ้านแม่สุก
แม่สุกแจ้ห่ม
52030035
โรงเรียนทุ่งคาวิทยา
แม่สุกแจ้ห่ม