บุคลากรกลุ่มกฎหมายและคดี

นายพิพัฒน์ ต๊ะอุ่น

ผอ.กลุ่มกฎหมายและคดี
นายณัฐวิรุฬห์ วิรุฬห์วิริยางกูร
นิติกร