[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

เนื้อหา : หนังสือราชการ
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : แก้ไขประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต3 เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.ลำปาง เขต 3 ครั้งที่1/56

จันทร์ ที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ.2556


 แก้ไขประกาศ อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปาง เขต3

เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วย สพป.ลำปาง เขต 3 ครั้งที่1/56

               แก้ไขหน้า 2 ข้อ 4.5 ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองสิทธิ หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดยคุรุสภา  พร้อมสำเนาจำนวน 1 ฉบับ  เปลียนเป็น  ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครู  หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอนออกให้โดยคุรุสภาพร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ

แนบไฟล์
เข้าชม : 2021


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศคณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง เขต3 12 / มิ.ย. / 2557
      ประกาศคณะกรรมการยกย่องเชิดชูเกียรติครูและบุคลากรทางการศึกษา 10 / มิ.ย. / 2557
      ประกาศสำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 6 / มิ.ย. / 2557
      ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและเครื่องสำรองไฟ 2 รายการ 4 / มิ.ย. / 2557
      สำรวจข้อมูลนักเรียนที่ม่ีความจำเป็นพิเศษทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 28 / พ.ค. / 2557


 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3
เลขที่ 359 ถนนวิเชตวัฒนา ตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 52120. โทร. 054271214

  พัฒนาและขับเคลื่อนด้วย   Admin สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำปางเขต 3